måndag 31 maj 2010

Stoppa kilometerskatten!

På denna länk kan ni skriva på uppropet "Stoppa kilomterskatten" som föredömligt startats av ett antal företagare.

fredag 28 maj 2010

Alliansen förslag till fortsatt regelförenkling

Idag presenterar vi från alliansgruppen för entreprenörskap och hållbar tillväxt hur regelförenklingsarbetet ska fortsätta under nästa mandatperiod. Nedan artikeln som är publicerad i Dagens Industri.

"Så ska regelförenklingsarbetet fortsätta"

Abetet med att förenkla vardagen för entre­prenörer är en viktig del av regeringens jobbpolitik. Efter ­decen­nier av ökat krångel ser vi nu ett historiskt trendbrott – ­regel­bördan minskar. Får Alliansen förnyat förtroende kommer vi att fortsätta att sänka ­före­tagens regelkostnader.

Mycket talar för att Sverige relativt sett går stärkt ur krisen, men det förutsätter att vi fortsätter på den ­inslagna vägen med att förbättra ­företags­kli­matet och inte minst ­minska regelbördan för företagen.

En ständigt ökad regelbörda har ­under decennier tyckts vara en ofrånkomlig del av företagens vardag. Snart sagt varje politisk ambition har haft en avigsida i form av mer krångel och större administrativa kostnader för ­före­tagen. Det vittnar om en outtalad acceptans från en rad socialdemokratiska regeringar för att öka ­regel­bördan, bara de haft en riktad insats ­eller tillfälligt stöd att peka på som kompensation.

De byggde upp en ohanterlig regelmängd som i princip varje ­mindre ­företagare har upplevt problemen med. Tidigare genomförda insatser, till exempel den Simplexgrupp som Mona Sahlin tillsatte 1998, har varit uddlösa. Det har saknats en tydlig strategi och målbild, men framför allt – verktygen har inte fungerat.

Alliansen har gjort upp med ­gångna regeringars attityder och misslyckanden. Vi formulerade 2006 en tydlig målbild och gick in i regeringsarbetet med övertygelsen att regelförenklings­­arbetet behövde reformeras i grunden. Det heltäckande och strukturerade arbete som har genomförts har lagt en stabil grund för ett fortsatt framgångsrikt och långsiktigt regelförenk­lings­arbete.

Vi har ägnat mycket tid åt att bygga upp en infrastruktur för arbetet, bland annat genom att inrätta ett regelråd och genomföra fullständiga mätningar av företagens administrativa kostnader.

Stora framsteg har gjorts, vilket OECD konstaterar i sin senaste granskning av Sverige. Fjolårets mätning visade på ett historiskt trendbrott där företagens administrativa kostnader för första gången minskar i ­Sve­rige. Därför känns det bra att i dag ­kunna visa att denna positiva trend har förstärkts under det senaste året.

Räknat från 2006 har företagens ­admini­strativa kostnader för 2010 ­samman­taget minskat med 7,3 procent. Det motsvarar drygt 7 miljarder kronor i minskade årliga kostnader för ­företagen. Tittar man bara på de ­regel­förenklingsåtgärder som har genomförts, har bördan minskat med 11 procent. Men vissa nya regler har ­till­kommit som gör att nettot blir något lägre.

Det är resultatet av ett omfattande arbete som i nära samverkan med ­närings­livet pågått i tolv departement och på 53 myndigheter. Fram till i dag har regeringen presenterat 1 150 förenklingsåtgärder, varav 590 redan är genomförda, och av de återstående 560 genomförs ett stort antal i år och i början av 2011.

En avgörande drivkraft har varit ­Alliansens mål att uppnå en minskad ­regelbörda med 25 procent till 2010. Vi har ­ännu inte nått ända fram, men det finns goda möjligheter att i närtid nå 25-procentsmålet om arbetet fortsätter oförtrutet.

Alliansens arbetsgrupp för entreprenörskap och hållbar tillväxt föreslår för 2011–2014 ett breddat, utvecklat och fördjupat förenklingsarbete med fokus på följande områden.

- Förenklingsprogram för lokal och regional nivå. Regeringen uppdrog i går, 27 maj, till Länsstyrelsen i Kronobergs län att senast i december 2010 ­utarbeta ett förslag till hur länsstyrelsernas ­förenklingsarbete kan utformas.

- Nya mål och indikatorer för större skillnad i företagens vardag. Arbetet med att förenkla vardagen för ­före­tagen är inte begränsat till att minska företagens mätbara administrativa kostnader. Det är viktigt att ta fram nya mål och indikatorer för att kunna ­avläsa och följa utvecklingen av den upplevda vardagen för företagen. Det är viktigt för att kunna förenkla de ­regel­verk som företagen upplever som särskilt irriterande.

- 25-procentsmålet förlängs till 2012. Trots det omfattande arbete som lagts ned, behövs mer tid för att nå 25-procentsmålet. För att kunna ta del av de förenklingar som har beslutas på EU-nivå vill alliansregeringen förlänga ­tiden för att uppnå målet om att ­minska ­före­tagens administrativa kostnader med 25 procent till 2012, samma måldatum som satts av EU.

- Regelrådets mandat förlängs till 2014. Regelrådet fyller en viktig funktion ­i arbetet med att bedöma om nya eller ändrade regler har utformats så att de når sitt syfte på ett enkelt sätt och det har redan bidragit till en kvalitetshöjning.
För oss handlar det om att skapa ett företagsklimat i världsklass. Vi har ­redan sänkt trösklarna för att fler ska starta företag som kan växa i Sverige. Det arbetet kommer att fortsätta med oförminskad kraft. En enklare vardag för Sveriges företagare vinner alla på.

Alliansarbetsgruppen för entreprenörskap och hållbar tillväxt
Jöran Hägglund (C)
Tomas Tobé (M)
Karin Pilsäter (FP)
Mikael Oscarsson (KD)

Schlager i Föregångslandet

Igår deltog jag och Gunilla Carlsson i moderaternas TV-kanal Föregångslandet. Vi talade om schlager, krisen och företagande. Ni kan kolla på det här.

torsdag 27 maj 2010

Viktigt val för landsbydgen

Idag skriver jag tillsammans med allianskollegorna i länets om att hösten val är särskilt viktigt för landsbygden. Livet på landet och i våra småorter ska vara gott. Det ska finnas jobb, det ska vara lönsamt att fylla butiker med mjölk, kött och fisk. I höstens val står två alternativ emot varandra, oppositionens landsbygdsfientliga politik eller Alliansens fokus på jobb, företagande och livskraft i hela landet. Läs den här.

Föregångslandet Sverige


Igår var det aktiviter från morgon till kväll så jag hann tyvärr inte blogga. Ovan en bild från vårt seminarium igår om "Föregångslandet Sverige". En rad ministrar och talespersoner med Fredrik i spetsen redogjorde för vad som är bra Sverige och vad som behöver förbättras. Själv ledde jag en panel där vi bjudit in tre företagare som alla gav väldigt värdefulla åsikter.

tisdag 25 maj 2010

måndag 24 maj 2010

På turné med Fredrik


Idag reste jag tillsammans med Fredrik och riksdagskollgorna Oskar Öholm (ungdomspolitisk talesperson) och Margareta Pålsson (skolpolitisk talesperson) på en miniturné till Eskilstuna och Uppsala. Fokus för resan var ungdomar och deras möjlighet till jobb.

I Eskilstuna träffade vi ungdomar som inom ett projekt kallat NUEVO givits självförtroende att ta sig närmare jobb eller utbildning. Flera hade redan fått jobb. I Uppsala besökte vi Citigross där ungefär hälften av personalen var under 26 år. För dem var det så klart viktigt med alliansens halverade arbetsgivaravgifter för unga men också att rödgrönas förslag om kilometerskatt inte blir verklighet. Dyrare transporter skulle leda till högre matpriser. Sammanfattningsvis var det en mycket bra dag och i bussen trängdes närmare 20 journalister med oss politiker.

Dagens budskap var att det nu är 100 dagar kvar tills förtidsröstning börjar. Dagens överraskning var att bussfärden innebar en mindre incident där bussen tvingades väja för en bil. För en sekund kände jag igen känslan från en tidigare bilolycka men det gick att skaka av sig som tur var.

lördag 22 maj 2010

I GT om rödgrön lastbilsskatt

Skriver i dagens GT om "Skadlig rödgrön statlig vägskatt". Läs den här.

fredag 21 maj 2010

Kolumn om Miljöpartiet

Skriver idag en ledarkolumn i Västerviks-Tidningen om Miljöpartiets siestapolitik. Läs den här.

torsdag 20 maj 2010

Trygghetssystem för företagare

Idag har jag debatterat i kammaren och sedan röstat igenom ett trygghetssystem för företagare i riksdagen. Det innebär att vi äntligen ökar likabehandling av företagare och arbetstagare i försäkringen. Detta är en efterlängtad reform och innebär bland annat följande konkreta förändringar:

1. Ett nytt företagarbegrepp införs som gör det tydliga och mer generöst.

2. De som bedriver näringsverksamhet vid sidan heltidsanställning eller ett företagande på heltid kan nu enklare få den godkänd som bisyssla (oavsett hur stora inkomster det genererar).

3. Företag som drivs vid sidan av huvudsaklig sysselsättning ges möjlighet att fortleva trots arbetslöshet.

4. För de bedriver näringsverksamhet som ren hobbykaraktör eller ideellt gör vi det nu klart enklare utan långa utredningar.

5. De som lägger ned företag inom 24 månader från start får basera ersättningen på tidigare inkomster från anställning.

6. Vi vidgar även möjlighet till att kunna göra tillfälligt uppehåll i näringsverksamheten.

Sammanfattningsvis blir det en bättre trygghet för företagare. Alliansen levererar.

onsdag 19 maj 2010

På Newsmill om lokalt företagande

Skriver idag på Newsmill om vad lokal företagarpolitik kan betyda. Läs den här.

tisdag 18 maj 2010

Ansvar före slarv

Radiointervjun

Här kan lyssna på när jag blev utfrågad i lokalradion igår: lyssna.

måndag 17 maj 2010

Rödgrönas Gävleborgsskatt

Igår skrev jag och Margareta B Kjellin i GD om att de rödgröna lägger förslag som är mycket negativa för Gävleborg. De bensinskattehöjningar och den kilometerskatt som föreslagits slår med närmast kirurgisk precision mot vårt län. Man skulle rent av kunna kalla det för en Gävleborgsskatt. Läs den här.

Idag väntar möte med förbundsstyrelsen, telefonkonferens med alliansreformgruppen, en intervju med lokalradion kl. 15.30 och sedan ett arbetsplatsbesök på Gästrikelärling.

fredag 14 maj 2010

MP:s siestapolitik

Skriver idag i Sydsvenskan att Sverige inte har råd med Miljöpartiets siestapolitik. Läs den här.

tisdag 11 maj 2010

Mot Madrid

Det har varit två dagars textproduktion och imorgon bär det av till Madrid för tjänsteresa. Jag ska följa det spanska ordförandeskapet och förhoppningsvis också hinna med att träffa en del partivänner i vårt spanska syskonparti. Ha det bra!

söndag 9 maj 2010

Allianskampanj i Gävle


Igår körde vi allianskampanj i Gävle. 2000 flygblad delades ut och vi fick många positiva tillrop!

fredag 7 maj 2010

Gävleborg säger nej till kilometerskatt

Idag protesterar den lokala industrin mot de rödgrönas förslag till "Gävleborgsskatt". Vad jag avser är förslaget om kilometerskatt på lastbilar som slår särskilt hårt mot vårt län. Josef Höbenreich, AB Edsbyverken, Torbjörn Jonsson, Hassela Skogsprodukter AB, Björn Kvick, Iggesund Paperboard AB, Christer Simrén, Korsnäs AB, och Jakob Staland, Skogsåkarna AB, beskriver detta på ett utmärkt sätt i hälsingetidningarna. Läs det här.

Att förstå entreprenörskap

Jag ska erkänna att jag med visst intresse följde Socialdemokraterna när de utvärderade sin politik för entreprenörskap och företagande. Progresssiva socialdemokrater som Luciano Astudillo syntes mycket under en period och lanserade dessutom förslag som visade på en viss förståelse för att inte alla företagare är människor som vill andra illa. Men hur blev det då med förnyelsen?

När Sahlin satte tänderna i detta så lyftes uppenbarligen Astudillo bort och bland de S-vallokomotiv som blev krönta lyser förnyelsen med sin frånvaro. Politiskt är det en traditionell socialdemokratisk politik som presenterats. Det ska bli mindre lönsamt att vara entreprenör, svårare att få tillgång till kapital och dyrare att anställa.

Det är synd för jag att hade välkomnat att även Socialdemokraterna förstått den situation där Sverige befinner sig. Vi lever i en allt mer globaliserad värld där enskilda länders förmåga till att bereda väg för fler entreprenörer är helt avgörande för vår framtid.

För oss moderater är ett ökat entreprenörskap självklart. Vi är stolta över att det idag är mer lönsamt att driva företag tack vare sänkt skatt på näringsinkomster, bolagsskatt och arbetsgivaravgifter. Att förmögenhetsskatt avskaffats som ger bättre tillgång till kapital och att monopolområden öppnas för företagande. Nästa mandatperiod ska vi fortsätta det arbetet och bygga Sverige starkare.

torsdag 6 maj 2010

tisdag 4 maj 2010

I DI om vår företagarpolitik

I veckan intervjuades jag av Dagens Industri och den intervjun kan läsa här.

Sahlin försöker mörka sin politik


Idag svarar jag Sahlin och hennes experiment på Brännpunkt. De spelar inte med öppna kort när de ger besked om jobb- och företagarpolitiken. De hävdar att arbetsgivaravgifter ska sänkas, ROT-avdrag utvidgas och att endast rika får höjd skatt. En granskning av deras budgetmotion visar dock att de höjer arbetsgivaravgifter, avskaffar ROT-avdraget och höjer skatten för alla som arbetar. Läs den här.

Jag kommenterar även kort vad oppositoionens budget skulle betyda för Gävleborg i dagens GD. Sammanfattningsvis är deras höjda bensinskatter och införda kilometerskatt särskilt problematiska för oss och deras fördubblade arbetsgivaravgift för att anställa unga slår hårt mot den redan höga ungdomsarbetslösheten i länet.

söndag 2 maj 2010

Döljer företagsfientliga reformer

Idag presenterar de rödgröna sin så kallade jobb- och företagarpolitik. Förpackad i fina ord och med några åtgärder som vid första anblick kan framstå som positiva. Men vad är det som de inte säger?

De säger: vi vill sänka arbetsgivaravgifterna med 2 miljarder nästa år.
Vad de INTE säger: vi kommer höja arbetsgivaravgifterna med 10 miljarder redan nästa år genom att ta bort nedssättning för att anställa unga.

De säger: vi vill ta bort arbetsgivaravgiften för att anställa arbetslösa ungdomar.
Vad de INTE säger: Finns redan och heter nystartsjobb.

De säger: Vi vill utvidga ROT-avdraget.
Vad de INTE säger: Vi anser att ROT-avdraget endast är en kojunkturåtgärd och avskaffar det under mandatperioden.

De säger: Vi vill ha mer riskkapital till små- och medelstora företag.
Vad de INTE säger: Vi vill införa en skatt på förmögna och försämra tillgången på privat riskkapital.

Att de i övrigt vill höja skatt på näringsinkomster för soloföretagare, avskaffa RUT-avdrag och lagstifta om rätt till heltid glömmer de också att berätta.

När ryker ROT, Sahlin?


Idag kräver jag i Aftonbladet besked av Sahlin och hennes experiment om när de vill ta bort ROT-avdraget. De försöker mörka men jag kommer inte att släppa detta. Alla tre oppositionspartier är överens om att ROT endast är en konjukturåtgärd och inser inte att det gör svarta jobb vita. Läs artikeln här.